• Řešíme nehody

Princip omezené důvěry

Ve třetím příspěvku našeho blogu se podíváme na tzv. princip omezené důvěry. Tento je soudy definován takto:

"Řidič při provozu na pozemních komunikacích může spoléhat na dodržení dopravních předpisů ostatními účastníky provozu na pozemních komunikacích, nevyplývá-li z konkrétní situace opak."

Co to znamená v praxi?


V obecné rovině to znamená, že se jako řidič nemůžete slepě spoléhat na to, že ostatní účastníci silničního provozu vždy dodrží všechny dopravní předpisy.


Tak například v situaci dopravní nehody, při které se motocykl jedoucí po hlavní silnici střetne s vozidlem jedoucím po vedlejší silnici. Takové nehody jsou poměrně časté. Jednou z nich je i nehoda na následujícím videu:

Pojďme se na to podívat detailněji


Řidič motocyklu jedoucí po hlavní silnici na základě principu omezené důvěry musí počítat s tím, že řidič vozidla blížící se po vedlejší sinici mu nemusí dát přednost, ať již z jakéhokoliv důvodu. Může jít i o objektivní skutečnosti jako např. zdravotní příhoda, porucha na vozidle. Ale stačí i přehlédnutí motorkáře.


I řidič jedoucí po hlavní silnici musí předvídat, že v důsledku rychlosti jiného vozidla jedoucího po vedlejší silnici, může dojít k dopravní nehodě. Pokud z konkrétní situace bude vyplývat, že druhý účastník jeho přednost nedodrží, musí se pokusit zabránit střetu. Řidič mající přednost si rozhodně nemůže tuto svoji přednost vynucovat.


Tato povinnost odvrátit střet vychází z obecné zásady tzv. prevenční povinnosti. Podle ní je každý povinen chovat se tak, aby nevznikala škoda (jak na zdraví, tak i na majetku), a to bez ohledu toho, jakou měl kdo přednost.


V případě uvedeném na videu je otázkou, zda mohl řidič motocyklu posoudit tak, jak je uvedeno výše. Širokoúhlá kamera na helmě poskytuje diametrálně jiný výhled než průzor helmy. Úsek je rovněž částečně nepřehledný. Otázkou je také rychlost reakce řidiče. Něco jiného je vidět situace z motorky a něco jiného v pohodlí domova. Jako názorný příklad aplikace či vyloučení principu omezené důvěry však toto video může posloužit.


Co z toho plyne?


Snažte se předcházet dopravním nehodám. Chovejte se vždy ohleduplně a mějte vždy na vědomí, že i když máte přednost, neplatí to v situaci, kdy máte povinnost odvrátit střet s jiným vozidlem nebo dokonce chodcem.


Posuzování, do jaké míry mohl ten který řidič odvrátit střet, jehož následkem byla dopravní nehoda posuzuje jak policie, tak i případně soudy nebo správní orgány ve vztahu k míře zavinění, které má závažné následky nejen v případném odsouzení a udělení trestu, ale i v rovině civilní. Jak náhrada škody i nemajetkové újmy jsou odvozeny od viny toho kterého účastníka.


Smyslem dopravních předpisů je to, aby se všichni účastníci, tak jak se vydali na cestu, i ve zdraví vrátili.

Pravidla je nutné dodržovat, ale není možné si je vynucovat na úkor chráněných zájmů jako je ochrana života, zdraví a majetku.


V případě uvedeném na videu správní orgán konstatoval jednoznačné zavinění na straně řidiče auta jedoucího po vedlejší silnici.


68 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše